Nội dung khóa học
Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Khóa Học
0/1
Bài 2: Cài Đặt Web Server Xampp
0/1
Bài 3: Cài Đặt IDE: PHP Storm
0/1
Bài 4: Composer
0/1
Bài 5: GIT
0/1
Bài 6: Laravel Project
0/1
Bài 7: Virtual Host
0/1
Bài 8: Mở Project trong IDE
0/1
Bài 14: Tổng Kết Khóa Học
0/1
Xây dựng Website với Laravel PHP Framework hoàn chỉnh
    Tham gia đoạn hội thoại